XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX567 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 60 days 00:01:20
bjorne@c4fm.se